Õppekava

Raasiku Kooli õppekava koosneb õppekava üldosast (põhikooli riiklik õppekava ja põhikooli lihtsustatud õppekava), ainevaldkondade kavadest, ainekavadest, hindamisjuhendist, loovtöö juhendist ja õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja tugimeetmete rakendamise põhimõtetest.

Põhikooli riikliku õppekava üldosa

Põhikooli lihtsustatud õppekava üldosa

Ainekavad ja valdkonna kavad

Hindamisjuhend

Loovtöö juhend

Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja tugimeetmete rakendamise põhimõtted