Lasteaiakoht

Ülevallalisse lasteaia järjekorda ja lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib vanemal õigus, kui lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Raasiku vald. Kui lapse elukoht ei ole avalduse esitamise ajal registreeritud rahvastikuregistris Raasiku vallas, arvestatakse avalduse esitamise ajaks aeg, millal lapse elukohana registreeritakse rahvastikuregistris Raasiku vald.
Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljapoolt Raasiku valda. Sel juhul sõlmib lasteaia direktor tähtajalise lepingu koha kasutamiseks üheks õppeaastaks.

Seoses võimaliku rühmade suurendamisega uute lasteaiarühmade nimekirjade koostamine viibib. Hoolekogu vastavasisuline koosolek toimub 19.04, peale seda võime vajada vallavalitsuse kinnitust ning seejärel anname kohtade saamisest vanematele teada. 

Lasteaiakoha taotlemine käib läbi Raasiku Vallavalitsuse. Rohkem infot:  http://raasiku.kovtp.ee/lasteaiakoha-taotus

Lasteaia kohatasu kaetava osa määr ja selle tasumise kord. Rohkem infot: https://www.riigiteataja.ee/akt/424092019034?leiaKehtiv

 

Hetkel vabad kohad on järgmistes rühmades:

Oravajütsid – 1 koht (1.06.21 seisuga)

Koopaoravad – 1 koht (1.06.21 seisuga)