Avalduste esitamise aeg on käes!

Raasiku Kooli astumise avaldus

Raasiku Kooli 1. klassi võetakse lapsi, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks. Vanemate soovil võib 1. klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud kuueaastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks.

Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem), kelle lapse registreeritud elukoht on Raasiku vallas, koolile taotluse hiljemalt 15. aprilliks.
Vanem, kelle lapse registreeritud elukoht ei ole Raasiku vallas, esitab koolile taotluse perioodil 16. aprill – 15. mai.

Taotluse tuleb lisada:

  • lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi.

Õpilaste vastuvõtmiseks 2.- 9. klassi võetakse taotlusi vastu aastaringselt. Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi olemasolul.
Õppima asumiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse, millele lisab:

  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust või e-koolist;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte jooksva õppeaasta hinnetest, kui õpilane vahetab kooli õppeaasta kestel;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • lapse  isikut tõendava dokumendi või sünnitõendi või -tunnistuse.

Õigusakt: Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kontaktinfo: Kätlin Takk, juhiabi ja õppejuht arenduse suunal
katlin.takk@raasikukool.edu.ee, 58 529 710