Juhised seisuga 12.03 kell 17.00

TEGUTSEMINE RAASIKU VALLA HARIDUSASUTUSTES COVID 19 VIIRUSJUHTUMI KORRAL

1. RAASIKU VALLAVALITSUSE JA RAASIKU VALLA HARIDUSASUTUSTE ÜHISED JUHISED

 

1.1. Kõigil, kes on tulnud perega reisilt kõrge riskiohuga piirkonnast, palume jääda 14 päevaks koju ning jälgida oma tervist. Riskipiirkonnas käinud lapsi palume tungivalt haridusasutusse mitte tuua. Seda ka juhul, kui kellelgi haigussümptomeid pole. Riskipiirkonda täpsustatakse terviseameti kodulehel www.terviseamet.ee igapäevaselt, palume asjaosalistel end selle infoga kursis hoida.

1.2. Kõik haridusasutuste töötajad ja lapsevanemad peavad teavitama haridusasutuse juhtkonda, kui nad on tulnud riskipiirkonnast või neil on olnud otsekontakt mõne COVID 19 nakatunuga.

1.3. Haridusasutuse juhil on õigus otsustada riskiohuga piirkonnast saabunud töötaja ja õpilaste/lasteaia lapse osas nende ajutise (14 päevaks) tööst või haridusasutusest eemalejäämise. Eemalejäämise ajaks tagatakse töötajale võimalusel kaugtöö ja õpilasele digi- või koduõpe. Sel ajal tuleb vältida ka osalemist huvi- ja sporditegevustes ning viibimist avalikes kohtades.

1.4. Haridusasutuste juhid ja vallavalitsus on pidevas koostöös ja jagavad üksteisele olulist infot koheselt selle ilmnemisel/teadasaamisel, helistades Juta Asujale tel. 53328508 või e-posti teel juta.asuja@raasiku.ee ja saates info koroona@raasiku.ee listi, kuhu kuuluvad kõik Raasiku valla allasutuste juhid. Samuti kasutada ülaltoodud meililisti teemasse puutuvate arutelude tõstatumisel.

1.5. Meediaga suhtlevad haridusasutuste juhid koostöös Juta Asujaga Raasiku Vallavalitsusest. Kontakt tel. 53328508, juta.asuja@raasiku.ee Palume kõik meediapäringud saata kirjalikult ja vastused kooskõlastada Juta Asujaga.

2. HARIDUSASUTUSTE TEGUTSEMINE COVID 19 VIIRUSJUHUTUMI KORRAL

2.1. Juhul, kui laps on tulnud riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt COVID-19 kinnitatud juhuga ja lapsel ilmnevad haridusasutuses koroonaviirusele iseloomulikud sümptomid, tuleb pöörduda kooliõe, tervishoiutöötaja või nende puudumisel õppealajuhataja poole. Laps isoleeritakse ning haridusasutus (kooliõde, tervishoiutöötaja või õppealajuhataja) võtab ühendust lapse vanematega ja palub talle esimesel võimalusel järele tulla ning võtta ühendust perearstiga. Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest haridusasutust ning jälgib last kodus kuni täieliku paranemiseni.

2.2. Juhul, kui laps on tulnud riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt COVID-19 kinnitatud juhuga ja lapsel ilmnevad kooli/lasteaia päeva jooksul haigustunnused, siis võetakse lapsevanemaga ühendust ning vanem on kohustatud viivitamatult lapsele järele tulema. Kuni lapsevanema saabumiseni on haigustunnustega laps isoleeritud.

2.3. Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral teavitab Terviseamet haridusasutuse juhtkonda ja küsib nakatunu lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.

2.4. Haridusasutuse sulgemise vajaduse üle otsustab haridusasutuse juht, kooskõlastades selle tegevuse Terviseameti ja Raasiku Vallavalitsusega. Vastavalt PGS § 44 lõige 3 kohaselt õpilaste ja koolitöötajate tervise kaitseks loob võimalused koolipidaja ning selle korraldab direktor. Raasiku Vallavalitsuse ja kooli-/lasteaiajuhtide ühine seisukoht on, et haridusasutus tuleb liigse riski vältimiseks igal juhul sulgeda.

2.5. Otsus haridusasutuse taasavamiseks tehakse koostöös Raasiku Vallavalitsuse, HTMi ja Terviseametiga, kui riskiperiood on möödas ja saame tagada nii õpilaste/lasteaialaste kui ka töötajate turvalisuse.

3. HARIDUSASUTUSTE TEGEVUSPLAAN

3.1. Haridusasutus palub tungivalt 7 päevaks koju jääda kõigil õpilastel ja töötajatel, kes on saabunud välisreisilt mistahes riigist lisaks punktis 1.1 kirjeldatud juhtumitele.

3.2. Tuvastatud haigusjuhtumi korral teavitab direktor järgmisi asutusi ja isikuid:
• Terviseameti Põhja regionaalosakond: 794 3700, kesk@terviseamet.ee
• HTM: 7350222, hm@hm.ee
• Koolipidaja: Juta Asuja, 53328508 juta.asuja@raasiku.ee
• Raasiku valla haridusasutused: koroona@raasiku.ee
• Kooliõed/tervishoiutöötajad:
Aruküla Põhikool/Raasiku Põhikool/ Pikavere Mõisakool: Rita Sepp 53470927 rtsepp@gmail.com
Aruküla lasteaed: Evelin Parve 50 63 366 evelin.parve@mail.ee

3.3. Kooli sulgemise korral korraldab direktor info jagamise järgmiselt:

• teavitab töötajaid kooli e-posti kaudu ja vanemaid E-kooli kaudu
Koostöös Raasiku Vallavalitsus avaldatakse info valla ja kooli infokanalites.

3.4. Tegutsemine haridusasutuse sulgemise vajaduse tekkimise korral toimub järgmiselt:

LASTEAIAD:
• Rühmaõpetajad võtavad ühendust rühma lastevanematega, et lapsed viivitamatult lasteaiast evakueerida.
• Lasteaiast lahkudes võtavad vanemad kaasa kõik lapse isiklikud asjad.
• Lapsega, kelle vanematega ei õnnestu ühenduste võtta, viibib õpetaja kontakti saamiseni ainult oma rühmas. Toitlustamine toimub oma rühma ruumis.

Õpetaja/personal:

• Rühmaõpetaja lahkub majast kui kõik lapsed on vanematele üle antud, teavitades sellest direktorit.
• Rühmaõpetaja liigub lasteaiahoone üldruumides ainult vajaduse korral.
• Võtab kaasa isiklikud asjad ja lahkub majast.
• Asutuse direktor tagab, et hoone kõigile sissepääsudele on pandud silt “Hoones on nakkusoht, mitte siseneda koos kontaktandmetega: e-postiaadress ja / või telefon, kust saab lisainfot asutuse tegevuse peatamise kohta.

1-4.KLASS

• Kui õpilased on rühmatunnis või kehalises kasvatuses, siis kogunevad esimesel võimalusel oma koduklassi.
• Võtavad kontakti oma vanemaga ja klassijuhataja kontrollib, kas kõik on vanemaga ühenduse saanud.
• Kui vanemaga on ühendus saadud, siis lahkuvad lapsed koolist ja võtavad kaasa kõik õppevahendid ja garderoobist üleriided ning vahetusjalanõud.
• Klassiõpetaja lahkub ruumist viimasena, et tagada õpilaste turvalisus.

5-9.KLASS

• Õpilased võtavad klassiruumist kaasa oma õppevahendid.
• Riietuvad garderoobis ja võtavad kaasa kõik isiklikud asjad ning lahkuvad koolimajast.
• Õpetaja lahkub klassiruumist viimasena.
Õpetaja/personal:
• Teavitab klassi juhtumist ja korraldab koolimajast lahkumise vastavalt eelpool toodud juhistele.
• Võtab kaasa oma edaspidiseks tööks vajalikud vahendid ja lukustab klassiruumi ukse ja lahkub majast.
• Direktor korraldab kooli ruumide ülevaatamise ja veendunud, et majja ei jäänud ühtegi inimest, lahkub koolimajast ja sulgeb välisukse.
• Ükski töötaja ei käi karantiini ajal koolimajas.
• Asutuse direktor tagab, et hoone kõigile sissepääsudele on pandud silt “Hoones on nakkusoht, mitte siseneda koos kontaktandmetega: e-postiaadress ja / või telefon, kust saab lisainfot asutuse tegevuse peatamise kohta.

3.5. Õppetöö läbiviimine kooli sulgemise korral

• 1.-3. klassides toimub koduse õppetöökorraldus E-kooli kaudu või saadetakse info vanema e-posti aadressile.
• 4.-9.klassi puhul toimub õppetöö korraldus E-kooli kaudu vastavalt tunniplaanile. Koordinaatoriteks klassijuhataja ja aineõpetajad.
• Küsimuste korral on kontaktisikuks lapse klassijuhataja.

Õpetajad leiavad häid ideid e-õppe korraldamiseks järgmiselt
• https://padlet.com/dejan_delev/eoppevk
• https://www.youtube.com/watch?v=B-CWbvnBHzE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3I821d7V4el2h94RzrFYVaYK_9gvS0fk1NUnrmwofO3QWSoYnIYzICQWo

3.6. Karantiini ajal korraldab Terviseamet kooli ruumide põhjaliku desinfitseerimise.

Kasulikud lingid
https://www.hm.ee/et/uudised/juhend-koolidele-seoses-covid-19-levikuga
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus https://www.hm.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-covid-19-kohta-lapsevanemale-koolijuhile-opetajale-opilasele

Tervist puudutavate küsimuste korral helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Haridusasutuste kontaktisikud:

Aruküla Põhikool- direktor Avo Möls avo.mols@arukyla.edu.ee tel 5225842
Aruküla Lasteaed Rukkilill- direktor Karin Reiska alarukkilill@hot.ee tel 56499189
Raasiku Põhikool- direktor Reelika Turi reelika.turi@raasikukool.edu.ee tel 58180803
Raasiku Lasteaed Oravake- direktori kt. Reelika Turi reelika.turi@raasikukool.edu.ee tel 58180803
Pikavere Mõisakool-direktor Helju Kadakas helju.kadakas@pikavere.edu.ee tel. 56508719
Aruküla Vaba Waldorfkool- direktor Kerti Pellmas kerti.pellmas@avw.ee tel
Vallavalitsuse kontaktisik – haridus- ja sotsiaalosakonnajuhataja Juta Asuja juta.asuja@raasiku.ee 53328508
Raasiku Vallavalitsus palub kõigil järgida üldiseid tervisekaitsenõudeid ja käituda vastutustundlikult.