Tulevikukooli programm

Alates selle aasta suvest võtavad neli Raasiku kooli õpetajat ja direktor iga kuu suuna Tallinna Ülikooli, et saada uusi teadmis, oskusi, õpetussõnu. Nimelt on Raasiku kool üks osalistest 2019/2020. õppeaasta Tulevikukooli programmis.
Tulevikukooli programmi eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida edukalt kooli pidevat arengut. See tähendab, et Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse defineerimisest selle eduka rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Tulevikukool aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

Väljakutsed ei ole kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid valmis lahendusi. Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte “katseklaasis”. Õpetajad on need, kes muutusi ellu viivad, tõendeid koguvad ning neid analüüsivad – just tõenduspõhisus on see, mis veenab kahtlejaid ja aitab oma tegevust veel paremaks muuta.

Nagu iga uue asjaga, oli ka meil õpetajatel, algul väga suur segadus. Tekkis väga palju küsimusi, segadust ning hirmu. Kas? Miks? Kuidas? Milleks? Programmis pidime keskenduma ühele klassile, kus muutust ellu kutsuda. Eelmisest aastat tiksus peas unistus, et tänane 6. klass võiks olla aktiivsem ning rohkem motiveeritud. Kui augutis kohtusime, siis ei osanud meist päris keegi kuskilt asjaga peale hakata, seda enam, et Tulevikukool eeldab, et meie probleemile oleks lähenetud tõenduspõhiselt ning süsteemselt. Peale suurt pingutust ja mitmeid parandusi seadsime üldeesmärgiks, et 6. klassi õpilased on 2019/2020 õppeaasta lõpuks autonoomselt motiveeritud ja töötavad tunnis aktiivselt kaasa. Kuna Tulevikukooli programmis on väga olulisel kohal tõenduspõhisus, siis viisime laste seas läbi küsitluse kodutöö tegemise ning tunnis kaasa töötamise kohta. Selleks vastasid lapsed 16 valikvastustega küsimusele. Küsimustik oli anonüümne ning tulemused kinnitasid muutuste vajalikkust. Samuti viime hetkel läbi vaatlusi, kui motiveeritult ja aktiivselt lapsed tunnis kaasa töötavad.
Muutuse saavutamiseks kasutame lõimingut erinevate ainete vahel. See tähendab, et ühte teemat õpetavad mitu õpetajat ning kohandavad selle vastavalt oma ainele. Teema lõpetuseks teeb laps ühe töö ning saab hinde mitmesse ainesse. Sellega loodame vähendada õpilaste kodutööde mahtu ja motiveerida neid leidma seoseid ühe teema raames erinevates ainetes. Selle tulemusena loodame, et ühel hetkel on meie 6. klassis autonoomselt motiveeritud ja aktiivselt tunnis kaasa töötavad õpilased.

Tulevikukool on andnud meie kollektiivile palju teadmisi (täitsa normaalselt igapäevatöö osaks on muutunud haridusteemaliste teadusartiklite lugemine) ning edasisi juhiseid, kuidas saavutada soovitud eesmärki. Üks olulisemaid nii õpetajate kui õpilaste jaoks on see, et me kõik võtaksime omaks teadmise, et aju saab mõjutada, see areneb ja kasvab (aju kasvab, sest neuronite vahel tekib üha rohkem seoseid). Aju on nagu lihas, teda tuleb treenida ja talle väljakutseid pakkuda. Mida rohkem sa treenid, seda lihtsamaks kõik muutub. On kindlaks tehtud, et kui sisendada lastele teadmist, et aju on kasvatatav ja treenitav ning aju on võimeline tekitama rohkeid seoseid, muudab see õpilased võimekamaks ja motiveeritumaks, kui see, et neile pidevalt öelda, et ajud ja võimekused ongi erinevad. Viimane väide ei motiveeri tegutsema ei lapsi ega täiskasvanuid.
Esimesed neli kuud on olnud koos ülikooliga põnev õppida ning lastega huvitav õpitut rakendada. Jõudu ja jaksu kolleegidele ning õpihimu õpilastele!

 

Õpetaja Moonika