Karika saamise lugu

Kol­ma­päe­val, 13. det­semb­ril toi­mu­s Tal­lin­nas Gur­mee­teat­ris  Har­ju­maa spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­pidu. Seal  kuu­lu­ta­ti väl­ja möö­du­nud aas­ta maa­kon­na pa­ri­mad sport­la­sed ja spor­di­elu eest­ve­da­jad ning koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­jad. Meie kooli direktor Kadri ning kehalise õpetaja Tiia olid samuti sellel pidulikul vastuvõtul ning seda põhjusel, et RAASIKU PÕHIKOOLIS ON PARIMAD SPORTLASED!
Harjumaa koolide kompleksvõistlus kestis läbi terve 2017 aasta (mitte õppeaasta) ning osales 31 kooli. Kokku oli võimalik võistelda 8. erineval spordialal.  Võistlusi oli aga märkimisväärselt rohkem, sest omavahel võtsid mõõtu erinevad vanusegrupid ning poisid-tüdrukud eraldi. Kõige paremini läks meil rahvastepallis, sest sealt tuli ka kuldmedal. Kergejõustikus saavutasime 2. ning korvpallis 3. koha.
Millistel võistlustel osalesime:
 • 27. jaanuar – Suusatamine Kõrvemaal, kuni 5. klassi poisid ja tüdrukud ning 6. – 7. klassi tüdrukud
 • 2. veebruar,  – võrkpallivõistlused 7.-9 klassi poistele
 • 15. veebruar –  võrkpallivõistlused  4.-6. klassi poistele
 •  2. märts  –  võrkpallivõistlused 4.-6. klassi tüdrukutele
 • 14. märts – kergejõustik 4.-9. klassile
 • 20. aprill – murdmaateatejooks 4.-9. klassile
 • 26. aprill – korvpallivõistlused 5. klassi tüdrukutele ja poistele ning 6.-7. klassi tüdrukutele
 • 14. september – staadioni teatejooksud 3.-9. klassile
 • 18. september – 6.-7. klassi poiste ja 8.-9. klassi poiste jalgpall
 • 1. november – rahvastepall 4.-5. klassi tüdrukutele
 • 2. november – korvpall 8.-9 klassi tüdrukutele
 • 6. november –  korvpall 8.-9 klassi poistele
 • 8. november –  rahvastepall 4.-5. klassi poistele
 • 16. november –  rahvastepall 1.-3. klassi poistele
 • 21. november –  korvpall 6.-7.  klassi poistele
 • 22. november –  rahvastepall 1.-3. klassi tüdrukutele
 • 1. detsember – ujumisvõistlus
Õpe­ta­jat Tiiat tunnustati samal üritusel ka spordipreemiaga õpi­las­te kas­va­ta­mi­sel teh­tud edu­ka ja kauaaeg­se pe­da­goo­gi­li­se töö ning kol­lee­gi­des­se sõb­ra­li­ku suh­tu­mi­se eest.
20.dets. 2017 Sõnumitoojast leiab sellise lõigu: “„Siis üt­les Tiia Kroon­mäe, et ta­hab nä­ha, kas õn­nes­tub suur­test koo­li­dest ja­gu saa­da ning võt­tis as­ja kind­lalt kä­si­le. Ta muud­kui ar­vu­tas punk­te ja läks las­te­ga kõi­gi­le võist­lus­te­le,“ lau­sus di­rek­tor Kad­ri Vii­ra. Ta ju­tus­tas, et Tiia Kroon­mäe on tei­nud nii tub­li tööd, et Raa­si­ku koo­li lap­sed on mee­lel­di val­mis oma koo­li eest väl­ja mi­ne­ma: „Õpi­las­te suh­tu­mi­ne spor­di te­ge­mis­se ja võist­le­mis­se on koo­lis tä­nu õpe­ta­ja­le vä­ga pal­ju muu­tu­nud, lap­sed ta­ha­vad min­na ja või­ta.“”
Palju palju õnne kogu meie kooliperele!