Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetaja:

Moonika Rosar

Pikapäevarühma tel: 58526966

Pikapäevarühma avaldus

 

Pikapäevarühma moodustamise alused

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus  (vastu võetud 9.06.2010. a seadusega (RT I 2010, 41, 240), jõustunud 1.09.2010. a)

3.jagu Õpilase arengu toetamine koolis.

§ 38. Pikapäevarühm
(1) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.
(2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
(3) Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.
(4) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel.
Kooli ülesanded/vastutus:

 • Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.
 • Lapsevanemate soovil ja KOV nõusolekul ning eelarvevahendite olemasolul moodustab kooli direktor pikapäevarühmi 1.-9. klassi õpilastele.
 • Kooli personali koosseisus on üks ametikoht pikapäevarühma õpetaja tööks. Pikapäevarühma õpetaja allub õppealajuhatajale.

Pikapäevarühma töökorraldus

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja „Kasvatusrühma päevikus“
Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevuseks.
Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma astumine ja sellest väljaarvamine

 • Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.
 • Lapsevanem (eestkostja) võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 2. oktoobrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
 • Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu ja vanema nõusoleku alusel.
 • Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.
 • Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) esitatud (vabas vormis) avalduse alusel või õppenõukogu otsuses määratud tähtaja möödumisel.

Pikapäevarühma tegevused, õpilaste juhendamine ja järelvalve

 • Pikapäevarühmas toimub vastavalt päevakavale ja õpetaja tegevuskavale puhketund sh vabas õhus, õpilaste juhendamine koduste tööde tegemisel (õpiabi) ja huvitegevus.
 • Pikapäevarühma erinevad tegevused võivad toimuda erinevates ruumides õpetaja(te) järelvalve all ja juhendamisel.
 • Pikapäevarühma õpetaja(d) peavad õpilaste kohalviibimise ja liikumise osas arvestust ja tagavad õpilaste tegevuses ohutuse ja järelvalve kuni õpilas(te) vanemate saabumiseni või vastavalt vanemaga kokkulepitud ajal õpilase lahkumiseni koolist.
 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühma tegevuse ajal osa võtta huvitegevusest (ringides osalemine) ja saada õpetajatelt õpiabi (õpetajate konsultatsioonitunnid).
 • Kõik pikapäevarühma tegevused toimuvad vastavalt pikapäevarühma päevakavale (sh õuesviibimine, mängud, söömine vms).
 • Pikapäevarühm võib erandkorras teha õppekäike väljaspool kooli territooriumit (muuseumi, spordikompleksi vms külastused) kooskõlastades vastava õppekäigu toimumise lapsevanemate ja õppealajuhatajaga (vastavalt õppekäikude toimumise korrale).

Pikapäevarühma suurus/komplekteerimine

 • Pikapäevarühma suurus on 24 õpilast.
 • Pikapäevarühmad moodustatakse mitme klassi õpilastest vastavalt kooliastmetele.
 • Pikapäevarühma komplekteerimisel lähtutakse printsiibist, mille kohaselt võetakse pikapäevarühma eelistatult nooremast vanuserühmast (I ja II kooliaste). Kui pikapäevarühm pole täitunud, võetakse sinna ka vanemate klasside õpilasi juhul kui nende vanemad on selleks soovi avaldanud.
 • Juhul kui pikapäevarühma soovijate arv ületab pikapäevarühma piirnormi rohkema kui 6 õpilasega, võib kooli hoolekogu taotleda omavalitsuselt täiendava rühma.